กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ขอเชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย มหัศจรรย์นกและผีเสื้อ ในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2559 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเงินรางวัล และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559
2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าไปใช้ประโยชน์สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในการศึกษาเรียนรู้ และสัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติในเมือง โดยเฉพาะสัตว์ป่าจาพวกนก และผีเสื้อ
3. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปเกิดจิตสานึก รู้สึกรัก หวงแหน และ มีส่วนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มากยิ่งขึ้น

ประเภทการประกวด

ประเภทนก แบ่งเป็น 2 ระดับ
ระดับบุคคลทั่วไป
ระดับเยาวชน (อายุไม่เกิน 15 ปี)
ประเภทผีเสื้อ แบ่งเป็น 2 ระดับ
ระดับบุคคลทั่วไป
ระดับเยาวชน (อายุไม่เกิน 15 ปี)
แนวคิด
“มหัศจรรย์นกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ”

กติกาการประกวด
1. เป็นภาพนก หรือผีเสื้อ ที่ถ่ายภาพในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 – 30 มิถุนายน 2559 เท่านั้น
2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดแต่ละท่านสามารถส่งภาพได้ไม่เกินคนละ 5 ภาพ
3. ไฟล์ภาพจะต้องมีขนาดความละเอียด ไม่น้อยกว่า ๕ ล้านพิกเซล บันทึกเป็นแบบมาตรฐานนามสกุล .TIFF หรือ .JPEG (ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น)
4. แต่ละภาพให้ระบุชื่อภาพ และวัน เวลา จุดที่ถ่ายภาพ และรายละเอียดการถ่ายภาพ เป็นไฟล์ text ในรูป Microsoft word
5. ส่งภาพพร้อมข้อความในรูปแบบของแผ่น CD-ROM/DVD-ROM ภายในวันที่ 1 มกราคม 2559 – 30 มิถุนายน 2559 และขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งแผ่น CD-ROM/DVD-ROM คืน
6. ภาพที่ส่งประกวด ผู้ส่งและเจ้าของภาพต้องเป็นคนเดียวกัน และไม่เคยนาภาพเผยแพร่ในที่สาธารณะหรือเคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน
7. คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน และมติของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
8. ภาพที่ส่งเข้าประกวด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และมูลนิธิ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ มีสิทธิ์นาไปแสดงหรือใช้ประโยชน์ในสถานที่หรือโอกาสต่าง ๆ ตลอดจน ทาสาเนา พิมพ์เผยแพร่และจัดจาหน่ายเพื่อหารายได้เข้าการกุศล โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ
9. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดของแต่ละประเภทเพียงรางวัลเดียว

รางวัลการประกวด

ประเภทนก
ระดับบุคคลทั่วไป
รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน
รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน
รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล โล่รางวัลจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน
ระดับเยาวชน (อายุไม่เกิน 15 ปี)
รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จานวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จานวน 3 วัน 2 คืน
รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล โล่รางวัลจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จานวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จานวน 3 วัน 2 คืน
รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล โล่รางวัลจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จานวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จานวน 3 วัน 2 คืน

ประเภทผีเสื้อ
ระดับบุคคลทั่วไป
รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน
รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน
รางวัลที่ ๓ จำนวน ๑ รางวัล โล่รางวัลจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน
ระดับเยาวชน (อายุไม่เกิน 15 ปี)
รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน
รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล โล่รางวัลจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน
รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล โล่รางวัลจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 1 ครั้ง ไม่เกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

กำหนดการ
1. รับสมัครและรับภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2559
2. การตัดสินการประกวด เดือนกรกฎาคม 2559
3. ประกาศผลการตัดสิน ภายในเดือนกรกฎาคม 2559
4. การมอบรางวัล จะกาหนดภายหลัง

 

สถานที่รับสมัครและรับภาพ

ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ สานักอนุรักษ์สัตว์ป่า ชั้น 3 อาคารไพโรจน์สุวรรณกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2561 0777 ต่อ 1641, 1642 ในวันและเวลาราชการ
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2272 5633 ในวันและเวลาราชการ

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง