ประกวดภาพถ่าย หัวข้อการศึกษา ช่วงวัย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อการศึกษา ช่วงวัยชิงเงิรางวัลมูลค่ารวมกว่า 210,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล แลใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนคนไทยทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจเรื่องแผน การศึกษาแห่งชาติเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต กระตุ้นให้เกิดความสนใจ และตระหนักถึงบทบาทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย อันจะเป็นกุญแจสาคัญในการพัฒนาประเทศ
. เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนคนไทยได้ร่วมเสนอมุมมองการจัดการศึกษาแต่ละช่วงวัยสะท้อนผ่านภาพถ่าย
. เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนคนไทยทั่วไปรับรู้บทบาทหน้าที่ของตนตามช่วงวัย และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษา อันจะนาพาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนคนไทยทั่วไป

ประเภทของภาพถ่าย แบ่งการประกวดออกเป็น หัวข้อ ได้แก่
. การศึกษาช่วงก่อนเกิดช่วงอายุ ปี
. การศึกษาช่วงอายุ ๑๔ ปี
. การศึกษาช่วงอายุ ๑๕๒๑ ปี
. การศึกษาช่วงอายุ ๑๕๕๙ ปี
. การศึกษาช่วงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป

ข้อกาหนดการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
. เป็นผลงานภาพถ่ายในหัวข้อการศึกษา ช่วงวัยที่สะท้อนการเรียนรู้และการพัฒนาที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยตามแผนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของสานักงาน www.onec.go.th
. เป็นผลงานที่ถ่ายภาพด้วยกล้องบรรจุฟิล์มหรือกล้องดิจิตอล โดยจะต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายในประเทศไทยเท่านั้น
. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีขนาดภาพ ๑๒ x ๑๘ นิ้ว ติดบนกระดาษแข็งสีขาว ขนาด ๑๖ x ๒๒ นิ้ว เพียงขนาดเดียวเท่านั้น พร้อมทั้งส่งฟิล์มหรือไฟล์ภาพที่มีความละเอียดเท่ากับที่อัดขยาย บันทึกลงแผ่นซีดี/ดีวีดี จานวน ชุด/ หัวข้อ
. ผู้ส่งผลงานต้องอธิบายแนวคิดภาพผลงานโดยสังเขปและชื่อผลงาน พร้อมกรอกแบบฟอร์มกากับผลงานที่กาหนดให้ชัดเจน ภาพ/ ใบ ได้แก่ อุปกรณ์การถ่ายภาพ เทคนิค สถานที่ และแนวคิด ติดด้านหลังภาพที่ส่งเข้าประกวด
. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถปรับแต่งจากคอมพิวเตอร์ได้ แต่ต้องไม่เกินจากความเป็นจริง
. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายใหม่หรือภาพที่ถ่ายมาไม่เกิน ปี
. สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน ๑๐ ภาพ/หัวข้อ พร้อมไฟล์ภาพ ผู้ส่งผลงานคนเดียวกันสามารถส่งผลงาน ได้หลายหัวข้อ แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดในแต่ละหัวข้อเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
. ภาพถ่ายที่ส่งประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเอง ห้ามมิให้ส่งผลงานในนามผู้อื่น หากตรวจพบว่า นาผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้าง จะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับ และถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยจัดแสดง ตีพิมพ์ หรือได้รับรางวัลจากที่อื่นมาก่อน
๑๐. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ภาพถ่าย เพื่อการประชาสัมพันธ์งานของสานักงาน โดยจะให้เครดิตเจ้าของผลงาน
๑๑. สาหรับผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล สามารถมารับคืนได้ที่สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ (หลังจากวันที่ประกาศผล) กรณีไม่รับภาพคืนให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ
๑๒. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด จะอุทธรณ์มิได้

รางวัล ทั้งสิ้น ๒๑๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) แบ่งเป็น หัวข้อ ดังนี้

 • การศึกษาของช่วงก่อนเกิดช่วงอายุ ปี
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ เงินรางวัล ,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ เงินรางวัล ,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล เงินรางวัล ,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • การศึกษาของช่วงอายุ ๑๔ ปี
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ เงินรางวัล ,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ เงินรางวัล ,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล เงินรางวัล ,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • การศึกษาของช่วงอายุ ๑๕๒๑ ปี
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ เงินรางวัล ,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ เงินรางวัล ,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล เงินรางวัล ,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • การศึกษาของช่วงอายุ ๑๕๕๙ ปี
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ เงินรางวัล ,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ เงินรางวัล ,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล เงินรางวัล ,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • การศึกษาของช่วงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ เงินรางวัล ,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ เงินรางวัล ,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล เงินรางวัล ,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับผลงาน ตั้งแต่บัดนี้๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • ประกาศผลทาง www.onec.go.th ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

การส่งผลงาน

 • ด้วยตนเองที่สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ๙๙/๒๐ ถนนสุโขทัย แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ในวันเวลาราชการ
 • ทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยถือเอาวันประทับตราไปรษณียากรต้นทาง

ติดต่อสอบถาม
โทร 0-2668-7123 ต่อ 1112, 1116