โครงการประกวดภาพถ่ายเล่าเรื่อง NACC Story  หัวข้อ “ต้านโกง”

ด้วยสำนักงาน ... กำหนดจัดโครงการเปิดตัวพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวข้างต้น

สำนักงาน ... จึงร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมโครงการประกวดภาพถ่ายเล่าเรื่อง NACC Story หัวข้อต้านโกงเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้สะท้อนแนวคิดมุมมองเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันผ่านทางสื่อภาพถ่าย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อสร้างแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2. เพื่อสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์ ผ่านการเล่าเรื่องจากตัวอย่างการโกงที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย

3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ...

รายละเอียดการประกวดภาพถ่ายเล่าเรื่อง NACC Story หัวข้อต้านโกงภาพถ่ายผลงานจะต้องสื่อถึงความหมายใน 2 ประเภท ต่อไปนี้

ประเภท 1 ด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
การสร้างความตระหนักรู้ถึงพิษภัยของการทุจริตโดยการให้ความรู้ ให้ข้อมูล การเป็นแบบอย่างที่ดี แก่บุคคลในครอบครัว และประชาชนทั่วไป และปลุกจิตสำนึกให้บุคคลดังกล่าวไม่เห็นแก่ผลประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ และรู้จักหน้าที่ของตน

ประเภท 2 ด้านการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน
การไม่นิ่งเฉยต่อการทุจริต ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส แนะนำ ตรวจสอบ และรายงานความไม่โปร่งใสที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการทำงานของบุคคลหรือหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการดำเนินคดีเอาผิดเอาโทษแก่ผู้กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุระหว่าง 15-25 ปี และประชาชนทั่วไป

คุณสมบัติผลงานที่ส่งเข้าประกวด
2.1
ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองเท่านั้น
2.2
เป็นภาพผลงานที่สื่อและมีความหมายตรงตามหัวข้อที่ทางคณะกรรมการกำหนด
2.3
ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องส่งในรูปแบบ .jpg เท่านั้น โดยมีขนาดภาพไม่ต่ำกว่า1,800×2,800 Pixel ที่ 240 PPI
2.4
ภาพที่ส่งเข้าร่วมการประกวดต้องไม่มีเนื้อหาขัดต่อหลักศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์
2.5
ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนดในเว็บไซต์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
2.6
ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด มาก่อน หากปรากฏภายหลังว่าผลงานเคยได้รับรางวัลหรือผิดเงื่อนไขการประกวด คณะกรรมการมีสิทธิ์เพิกถอนรางวัลนั้น

3. เงื่อนไขการประกวด
3.1
ผู้เข้าร่วมการประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 10 ภาพ
3.2
ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้อง ไม่คัดลอก ทำซ้ำ หรือลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น
3.3
ภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถปรับสี ตกแต่งภาพได้อย่างอิสระ (รีทัชได้)
3.4
สำนักงาน ... มีสิทธิ์นำภาพทุกภาพที่ได้รับรางวัล ไปตีพิมพ์เพื่อจัดแสดงภายในหน่วยงานของสำนักงาน ... และเผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงาน .. โดยจะไม่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ภายในระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่ประกาศผลการตัดสิน ทั้งนี้ลิขสิทธิ์ยังเป็นของเจ้าของภาพ โดยสำนักงาน ... จะแสดงชื่อสกุล เจ้าของภาพทุกครั้งที่มีการเผยแพร่

4. เกณฑ์การตัดสิน
4.1
เรื่องราวของภาพและแนวความคิด มีความหมายสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด
4.2
คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
4.3
หากมีการท้วงติงว่าภาพที่ได้รับรางวัลไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข และสามารถพิสูจน์ได้ว่าทําผิดเงื่อนไข คณะกรรมการสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงคำตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้ภายใน เดือน นับจากวันที่ประกาศผลการตัดสิน

5. คณะกรรมการตัดสิน

คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่ายเล่าเรื่อง NACC Story

6. รางวัล

ผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย จะได้รับรางวัล ดังนี้

6.1 ประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา (อายุระหว่าง 15 – 25 ปี)

  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรจากสำนักงาน ...
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 15,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรจากสำนักงาน ...
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรจากสำนักงาน ...
  • รางวัลชมเชย 5 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรจากสำนักงาน ...

6.2 ประเภทประชาชนทั่วไป

  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรจากสำนักงาน ...
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรจากสำนักงาน ...
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรจากสำนักงาน ...
  • รางวัลชมเชย 5 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรจากสำนักงาน ...

6.3 สำนักงาน ... ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด ในกรณีผลงานที่ส่ง   เข้าประกวดไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสินที่คณะกรรมการกำหนด
6.4
ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล
6.5
ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ชุด

7. กำหนดการการประกวด
7.1
สมัครเข้าร่วมการประกวดและส่งภาพได้ทางเว็บไซต์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ http://www.rpst.or.th
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.00 . เท่านั้น
7.2
สำนักงาน ... จะประกาศผลการตัดสินทางเว็บไซต์ http://www.nacc.go.th และทางเว็บไซต์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯhttp://www.rpst.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นายฐนกัน  หมีทอง นักบริหารทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงาน ... หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 2805 หรือ 09 8289 3383 โทรสาร 0 2280 2806 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.nacc.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์