รวมความรู้เทคนิคการถ่ายภาพ ความรู้ อุปกรณ์ต่างๆในการถ่ายภาพ
#2723

เทศบาลตำบลกะรน จังหวัดภูเก็ต ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว “สะพายกล้อง ท่องเที่ยวกะตะ-กะรน ปี2” ชิงเงินรางวัลฒุลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ผู้มีสิทธิส่งภาพเข้าประกวดกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่รักการถ่ายภาพ ประเภทการประกวด1. ประเภทภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวจากกล้องดิจิตอล หมายถึง ภาพถ่ายที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอลที่แสดงให้เห็นถึงความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในตำบลกะรน2. ประเภทภาพถ่ายวิถีชีวิตจากกล้องดิจิตอล หมายถึง ภาพถ่ายที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอลที่เน้นการดำเนินชีวิต การทำกิจวัตรประจำวัน การกระทำที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต สังคม หรือวัฒนธรรมของประชาชนในตำบลกะรน กติกาและเงื่อนไขการประกวด (กรุณาอ่านอย่างละเอียดทุกข้อ)1. สามารถส่งภาพถ่ายดิจิตอล ได้ไม่เกินคนละ 5 ภาพต่อหนึ่งประเภท2. สามารถส่งได้ทั้ง 2 ประเภท โดยห้ามมิให้ส่งภาพเดียวกันหรือภาพที่มีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธ์ิได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายดิจิตอลที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี โดยนับจากวันที่ถ่ายจนถึงวันหมดเขตรับภาพ5. กล้องดิจิตอลที่ใช้ถ่ายภาพ ต้องเป็นกล้องที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 12 ล้านพิกเซล6. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นไฟล์ต้นฉบับ สามารถปรับสี ตกแต่ง แก้ไขในด้านเทคนิคได้(ลบส่วนเกินภาพ) เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดี แต่ทั้งนี้ภาพจะต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ ไม่ตกแต่งให้ผิดไปจากความเป็นจริง และห้ามทำการการตัดต่อภาพถ่าย(การนำภาพอื่นๆเข้ามารวมไว้ด้วยกัน)7. ให้ส่งเป็นไฟล์ JPEG ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi พร้อมไฟล์ต้นฉบับ และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพตัวอักษรหรือกราฟฟิกใดลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ โดยบันทึกลงแผ่น CD , DVD หรือ flash drive พร้อมส่งเป็นภาพอัดขนาด 6×8 นิ้ว8. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด9. ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆมาก่อน10. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องไม่ส่งภาพที่เคยเผยแพร่ใน Social Media หรือเป็นภาพที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ11. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพ ระบุสถานที่ถ่ายภาพ และเขียนคำอธิบายแนวคิดของภาพแต่ละภาพไม่เกิน 2 บรรทัด พร้อมทั้งระบุหรืออธิบายอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายภาพ เช่น กล้องที่ใช้ เลนส์ที่ใช้ เป็นต้น (หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกพิจารณาตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด)12. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุชื่อ –นามสกุล ...