คาเฟ่ คุยกันสัพเพเหระ
#166

โครงการประกวดภาพถ่ายทางพระพุทธศาสนา หัวข้อ สวดมนต์ข้ามปี “ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ๒๕๕๙”   กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดให้มีการนับถอยหลังหรือเคาวท์ดาวน์ ภายใต้โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ซึ่งกิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปี เป็นกิจกรรมส่งเสริม ศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมของคนในชาติ ที่ควรค่าแก่การก้าวเข้าสู่ปีใหม่ของชีวิต อันเป็นหนทางหนึ่งใน การกล่อมเกลาจิตใจ คุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมสวดมนต์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้บังเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและมีวิถีชีวิตที่ดีงามบนพื้นฐาน ของการเป็นพุทธศาสนิกชนชาวพุทธสืบไป   ทั้งนี้ได้ตั้งโครงการประกวดภาพถ่ายทางพระพุทธศาสนา หัวข้อ “สวดมนต์ข้ามปี…ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ 2559”   วัตถุประสงค์ 1. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ผ่านการถ่ายภาพสวดมนต์ ข้ามปี 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนประกอบกิจกรรมอันเป็นมงคลในคืนวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่และเป็นอีก กิจกรรมหนึ่งในการสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คนไทย 3. เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย 4. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีของชาติ และสืบทอดพระพุทธศาสนา 5. เพื่อเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ เข้าใจ และประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวพุทธได้เหมาะสม 6. เพื่อนำภาพถ่ายที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมมาใช้ในการจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของกรมการศาสนา อาทิ เอกสารเผยแพร่ โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา ปฏิทิน แผ่นพับ 7. เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ภาพถ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่หลากหลายแง่มุม ตาม ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น จากทั่วประเทศ 8. เพื่อส่งเสริมให้รักการถ่ายภาพด้านพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นและเสริมสร้าง ปลูกฝังคุณค่าของ พระพุทธศาสนา แก่พุทธศาสนิกชนได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน   ขั้นตอนการดำเนินงาน ๑. ประกาศรับสมัครและส่งผลงาน -ส่งผลงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 – 15 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๑2 อาคารธนาลงกรณ์ เบอร์โทร ๐ ๒๔๒๒ 8789 และ Email : photopr@dra.mail.go.th – คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด : ประชาชนทั่วไป ไม่จ ากัดเพศและวัย ๒. ตัดสินภาพเข้าประกวด : วันพุธที่ 20 มกราคม 2559 ๓. ประกาศผลการตัดสินการประกวด: วันศุกร์ที่ 22 มกราคม ...